Wyzwania HR w Rzeszowie
już za 20 dni 20 godzin. Nie przegap
Partnerem merytorycznym serwisu jest:
Regulamin

Regulamin

DEFINICJE

Usługodawca – Grupa Pracuj sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584545; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527-274-96-31.

Serwisy Usługodawcy – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są m.in. pod adresami www.grupapracuj.pl, www.pracuj.pl, www.profeo.pl, www.workee.pl, www.jobs4.pl, www.jobs4finance.pl, www.jobs4sales.pl, www.jobs4it.pl, www.praca.com, www.zarobki.pl.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez Serwisy Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Ustawienia Prywatności.

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.
Konto Usługobiorcy (Konto) – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Ustawienia Prywatności – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy, pozwalająca Usługobiorcom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Profil – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik lub Usługodawca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: http://www.grupapracuj.pl/grupa-kapitalowa/polityka-plikow-cookie/.

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika lub Usługobiorcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Usługodawca w Serwisach Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

II. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
2. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
a. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą (a) prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru lub (b) z chwilą aktywowania Konta Technicznego w celu automatycznego utworzenie Konta Pracuj.pl.
4. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisów unikalne Konto Usługobiorcy, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
6. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook). Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.
7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.
9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW
1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów Usługodawcy,
b. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
c. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny,
d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników i Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
5. Usługobiorca wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisach Usługodawcy swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem, w przypadku Usług umożliwiających prezentację powyższych, w tym w szczególności Usługi Wizytówka Usługobiorcy.
6. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
a. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
d. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców,
e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
b. usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Usługodawca reaguje na dyspozycje Użytkownika i Usługobiorcy, określone w niniejszym Regulaminie, w ciągu 24 godzin od ich otrzymania. Jeżeli dyspozycja zostanie wydana w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Użytkowników i Usługobiorców.
2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił Usługobiorcy dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.
3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców,
d. utratę przez Użytkownika i Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
f. podania przez Użytkowników lub Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy rejestracji Konta,
g. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców warunków Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca mają prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdym Serwisie Usługodawcy i stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi:
– nazwisko i imiona,
– adres zamieszkania lub pobytu,
– adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
– adres poczty elektronicznej,
– adres komunikatorów internetowych (np. Skype),
– adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Twitter.com),
– numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
– miejsce pracy,
– data urodzenia,
– wykształcenie,
– zawód,
– historia zatrudnienia,
– historia edukacji i odbytych szkoleń,
– płeć,
– znajomość języków obcych,
– zainteresowania/hobby,
– umiejętności/kompetencje,
– linki,
– organizacje/aktywności/stowarzyszenia,
– preferencje zatrudnienia,
– CV,
– dane dotyczące wynagrodzenia.
4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz niezbędne dla realizacji umowy.
5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom (usługa „Baza CV Kandydatów”), administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca, który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
6. Dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika i Usługobiorcę odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
7. Dane osobowe przechowywane są przez spółkę K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 74 A na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania pracodawców i innych osób trzecich, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Usługobiorcy oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Usługobiorcy.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza lub na adres poczty elektronicznej: reklamacja@grupapracuj.pl.
6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta a Użytkownik poprzez zaprzestanie używania Usług.
3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
c. umieszczania przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
d. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
e. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika lub Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2014 r.
2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika i Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisach Usługodawcy.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik lub Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1
WYKAZ I OPIS USŁUG

I. Usługi dostępne wyłącznie przez serwis www.pracuj.pl

1. Konto Pracuj.pl
Konto Usługobiorcy, za pomocą którego Usługobiorca może przechowywać swoje dane związane z przebiegiem kariery zawodowej.
Dane te mogą być podane przez Usługobiorcę w celu zgromadzenia w jednym miejscu informacji o historii edukacji i przebiegu kariery zawodowej, plików CV, listów motywacyjnych, etc. Dane te mogą być również wykorzystywane przez Usługobiorcę podczas aplikowania na oferty pracy (usługa „Aplikuj Online”), w tym w celu stworzenia dokumentu CV i aplikowania za jego pomocą na wybraną ofertę pracy (funkcjonalność „Aplikuj Kontem Pracuj.pl”).
Korzystanie z Usługi może być uzależnione od:
• wypełnienia określonych pól w Koncie Usługobiorcy; w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola,
• zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
• treści i formy danych, która musi być adekwatna do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe musi przedstawiać wizerunek Usługobiorcy w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).
Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi w przypadku braku aktualizacji Konta przez Usługobiorcę w okresie dwóch lat.

Świadczenie Użytkownikowi usług innych niż „Konto Pracuj.pl”, których warunkiem jest udostępnienie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, skutkuje automatycznym wygenerowaniem na rzecz Użytkownika specjalnego Konta Technicznego oraz uruchomieniem usług „Rekomendowane oferty” i „Wewnętrzna skrzynka email”. Po otrzymaniu na swój adres poczty elektronicznej odpowiedniego komunikatu od Usługodawcy, Użytkownik może aktywować swoje Konto Techniczne, co spowoduje automatyczne utworzenie dla niego Konta Pracuj.pl. W razie nieaktywowania Konta Technicznego Usługodawca usuwa je na żądanie Użytkownika.

2. Powiadomienia JobAlert
Usługobiorca korzystający z usługi „Konto Pracuj.pl” może zlecić Usługodawcy powiadamianie go o pojawieniu się w Serwisach Usługodawcy nowych ofert pracy i ofert edukacyjnych spełniających jego oczekiwania i preferencje. Usługobiorca otrzymuje te informacje na podany przez siebie adres elektroniczny.
Kryteria wyboru ofert pracy i ofert edukacyjnych wysyłanych w Powiadomieniu JobAlert są samodzielnie wybierane przez Usługobiorcę i są one tożsame z kryteriami oferowanymi w Wyszukiwarce ofert w Serwisach Usługodawcy. Usługobiorca ma również prawo określić żądaną częstotliwość powiadomień z listy opcji oferowanych przez Usługodawcę.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Usługobiorcy usługi Powiadomienia JobAlert w przypadku braku aktywności Usługobiorcy w serwisie www.pracuj.pl przez okres 120 dni od dnia zlecenia usługi.

3. Rekomendowane oferty
Usługodawca informuje Usługobiorcę, korzystającego z usługi „Konto Pracuj.pl” – za pomocą specjalnego, indywidualnego raportu – o ofertach pracy i ofertach edukacyjnych, publikowanych w Wyszukiwarce ofert w Serwisach Usługodawcy. Raport tworzony jest dla indywidualnego Usługobiorcy na podstawie analizy ofert, które Usługobiorca oglądał i na które wysyłał aplikacje oraz informacji przetwarzanych w związku z innymi usługami świadczonymi przez Usługodawcę.
Oferty rekomendowane są prezentowane Usługobiorcy za pośrednictwem jego Konta oraz wysyłane na adresy elektroniczne Usługobiorcy.
Postanowienia te stosuje się odpowiednio do Użytkownika posiadającego Konto Techniczne, o jakim mowa w pkt. I.1.

4. Ulubione oferty
Usługobiorca korzystający z usługi „Konto Pracuj.pl” ma możliwość oznaczenia wybranych przez siebie ofert jako Ulubionych, w celu ich wyróżnienia na wynikach wyszukiwania i na podglądzie oferty, jak również w celu ułatwienia dostępu do nich.
Usługobiorca ma możliwość zarządzania swoimi ulubionymi ofertami za pośrednictwem swojego Konta, w szczególności może je usuwać i przechowywać przy nich notatki.
Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia oferty z Ulubionych wraz z terminem zakończenia emisji oferty w Serwisach Usługodawcy.

5. Ulubieni pracodawcy
Usługobiorca korzystający z usługi „Konto Pracuj.pl” ma możliwość oznaczenia wybranych przez siebie pracodawców jako Ulubionych w celu wyróżnienia publikowanych przez nich ofert na podglądzie oferty, jak również w celu ułatwienia dostępu do tych ofert.
Usługobiorca ma możliwość zarządzania swoimi oznaczeniami za pośrednictwem swojego Konta.

6. Historia aplikowania na oferty pracy
Usługobiorca korzystając z usługi „Konto Pracuj.pl” ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy.
W przypadku ofert, na które aplikacje są wysyłane za pomocą „Aplikuj Online”, fakt zaaplikowania na ofertę jest automatycznie zapisywany w Koncie Usługobiorcy wraz z informacjami o dacie aplikowania oraz kopią dokumentów i e-maili wysłanych do pracodawcy.
W przypadku ofert o innym niż „Aplikuj Online” sposobie aplikowania, Usługobiorca ma możliwość ręcznego oznaczenia ofert, na które wysłał aplikację. Oferty te będą również widoczne w historii aplikowania.

7. Aplikacja mobilna „Pracuj.pl oferty pracy”
Aplikacja mobilna Usługodawcy, umożliwiająca Użytkownikowi i Usługobiorcy korzystanie za pomocą wybranych urządzeń mobilnych z wybranych Usług, w szczególności takich jak:
Wyszukiwarka ofert w Serwisach Usługodawcy, logowanie do Konta Pracuj.pl, Ulubione oferty, Ulubieni pracodawcy, Aplikuj Online, Rekomendowane oferty oraz Powiadomienia JobAlert.

II. Usługi dostępne wyłącznie przez serwis www.profeo.pl

8. Wizytówka Usługobiorcy w serwisie Profeo.pl
Konto Usługobiorcy, za pomocą którego Usługobiorca ma możliwość zgromadzenia i udostępnienia swoich wybranych danych innym użytkownikom Internetu w postaci osobistej Wizytówki. Usługobiorca ma prawo określić w ustawieniach prywatności poziom dostępności Wizytówki m.in. jako:
• „publiczny” – oznacza wyrażenie zgody na publiczne udostępnienie Wizytówki Usługobiorcy wszystkim użytkownikom Internetu na stronach Serwisów Usługodawcy,
• „ograniczony” – oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie Wizytówki Usługobiorcy ograniczonemu, wybranemu kręgowi użytkowników Internetu na stronach Serwisów Usługodawcy (w szczególności pracodawcom i znajomym posiadającym Konto Usługobiorcy).
Wybranie poziomu dostępności Wizytówki umożliwiającego jej widoczność przez podmioty zdefiniowane w ustawieniach prywatności jako „Rekrutujący” ma formę odrębnej zgody Usługobiorcy na udostępnienie Wizytówki Pracodawcom w ramach i na zasadach właściwych dla usługi „Baza CV Kandydatów”.
Usługobiorca ma prawo zmienić poziom dostępności Wizytówki Usługobiorcy lub całkowicie zrezygnować z jej udostępniania w dowolnym momencie. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zmiana poziomu dostępności Wizytówki w Serwisach Usługodawcy została dokonana niezwłocznie, adekwatnie do możliwości technicznych i organizacyjnych. Usługodawca zastrzega, że nie ma możliwości zmiany widoczności danych Usługobiorcy, jeśli dane te zostały skopiowane z Wizytówki Usługobiorcy przez niezależne od Usługodawcy firmy i osoby trzecie;
w szczególnie dotyczy to wyszukiwarek internetowych, które mogą zapamiętywać treść publicznie dostępnych stron www.
Udostępniając publicznie swoją Wizytówkę Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie jej w całości lub w części w materiałach promocyjnych Usługodawcy. Usługobiorca ma prawo wycofać swoją zgodę poprzez zgłoszenie swojej decyzji Usługodawcy.
W przypadku braku aktualizacji Wizytówki przez Usługobiorcę w okresie dwóch lat, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi.

9. Lista kontaktów
Usługobiorca korzystający z usługi „Wizytówka Usługobiorcy w serwisie Profeo.pl” ma możliwość tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych osób lub bezpośredniego ich dodawania.
Usługobiorca ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu zaproszeń przez innego, wskazanego Usługobiorcę.

10. Tablica „Nowości w Twojej sieci”
Usługobiorca korzystający z usługi „Wizytówka Usługobiorcy” może korzystać z Tablicy „Nowości w Twojej sieci”, za pomocą której może śledzić aktywność osób ze swojej listy kontaktów, publikować wpisy lub zamieszczać informacje o polecanych wydarzeniach na Tablicach osób ze swojej listy kontaktów oraz komentować wpisy zamieszczone przez inne osoby.

III. Usługi dostępne przez serwisy www.pracuj.pl i www.profeo.pl oraz przez inne wybrane Serwisy Usługodawcy

11. Wyszukiwarka ofert w Serwisach Usługodawcy
Użytkownik i Usługobiorca mogą w Serwisach Usługodawcy według udostępnionych kryteriów wyszukiwać oraz przeglądać opublikowane tam oferty pracy i oferty edukacyjne.

12. Aplikuj Online
Użytkownicy i Usługobiorcy mogą przesyłać pracodawcom i innym podmiotom odpowiedzi na oferty pracy, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (w tym CV) za pomogą formularza i aplikacji internetowej, dostępnych w Serwisach Usługodawcy.
W wybranych przypadkach:
a) przesłanie odpowiedzi na ofertę pracy wymaga posiadania lub założenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę konta w zewnętrznym systemie rekrutacyjnym pracodawcy lub innego podmiotu;
b) przesłanie odpowiedzi na ofertę pracy może nastąpić bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracodawcy;
c) Usługobiorca może – w formie odrębnej zgody – zlecić Usługodawcy udostępnienie Pracodawcy odpowiednich danych osobowych Usługobiorcy zgromadzonych w Koncie Usługobiorcy.

13. Aplikuj bez rejestracji
Dla Użytkowników Usługa „Aplikuj online” dostępna jest również w wersji „Aplikuj bez rejestracji”:
Użytkownicy mogą wówczas przesyłać pracodawcom i innym podmiotom odpowiedzi na oferty pracy, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (w tym CV) za pomogą formularza i aplikacji internetowej dostępnych w Serwisach Usługodawcy, bez konieczności zakładania Konta Usługobiorcy. Skutkuje to wygenerowaniem na rzecz Użytkownika specjalnego Konta Technicznego, o jakim mowa w pkt. I.1.

14. Zapisane wyszukiwania ofert pracy
Usługobiorca ma możliwość zapisania kryteriów wyszukiwania ofert pracy, nadając im unikalną nazwę.
Zapisane wyszukiwania są oferowane Usługobiorcy w wyszukiwarce ofert pracy oraz za pośrednictwem jego Konta, umożliwiając łatwy dostęp do najczęściej używanych kryteriów wyszukiwania.

15. Wewnętrzna skrzynka email
Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy informacje związane z funkcjonowaniem Usług oraz ma możliwość dokonywania wymiany prywatnych informacji z innymi Usługobiorcami lub pracodawcami poprzez wysyłanie i otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem skrzynki e-mail dostępnej na Koncie Usługobiorcy.
Usługobiorca ma prawo zablokować możliwość wysyłania mu wiadomości przez innego wskazanego Usługobiorcę.
Postanowienia te stosuje się odpowiednio do Użytkownika posiadającego Konto Techniczne.

16. Referencje
Usługobiorca ma możliwość wystawiania innym Usługobiorcom referencji lub otrzymania od innego Usługobiorcy referencji związanych z przebiegiem edukacji lub pracy zawodowej.
Usługobiorca każdorazowo decyduje o publikacji wystawionych dla niego rekomendacji w swoim Koncie Usługobiorcy.

17. Baza CV Kandydatów
Usługobiorca może zamieścić swoje CV i Profil w specjalnej bazie udostępnianej pracodawcom.
Warunkiem korzystania z usługi przez Usługobiorcę posiadającego Konto Pracuj.pl jest wypełnienie przez Usługobiorcę odpowiednich pól w Profilu, zamieszczenia przez Usługobiorcę własnego CV w Koncie Usługobiorcy oraz wyrażenie przez niego odrębnej zgody na udostępnianie jego CV i Profilu pracodawcom, poprzez zamieszczenie go w Bazie CV Kandydatów.
Warunkiem korzystania z usługi przez Usługobiorcę posiadającego Wizytówkę w serwisie Profeo.pl jest ustawienie przez niego odpowiedniego poziomu dostępności jego Wizytówki. Dopuszczalne jest wyłącznie zamieszczanie przez Usługobiorcę plików CV w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych, niż określony przez Usługodawcę limit wielkości. Zamieszczenie CV Usługobiorcy w Bazie CV Kandydatów może być uzależnione od wypełnienia określonych pól w Koncie Usługobiorcy. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola.
W przypadku braku aktualizacji CV przez Usługobiorcę w okresie dwóch lat, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi.

18. Wzory CV i listów motywacyjnych, dokumenty i poradniki
Usługobiorca ma możliwość pobrania dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę, a w szczególności poglądowych wzorów CV i listów motywacyjnych.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i formy udostępnionych dokumentów w dowolnie wybranym terminie.
Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego, w którym Usługobiorca posłużył się wzorami dokumentów oferowanych przez Usługodawcę.

19. Kalkulator wynagrodzeń
Użytkownik i Usługobiorca mogą w Serwisach Usługodawcy dokonywać poglądowych obliczeń kwot wynagrodzenia netto i brutto. Usługodawca nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Usługa może być dostępna również w formie mobilnej (Aplikacja mobilna „Kalkulator wynagrodzeń”).

20. Raporty płacowe
Usługobiorca ma możliwość zamieszczenia informacji o swoich zarobkach w bazie raportów płacowych Usługodawcy. Dane te będą automatycznie przetwarzane przez Usługodawcę w celach statystycznych i analitycznych. Warunkiem korzystania z usługi jest wypełnienie odpowiednich formularzy znajdujących się na stronach Serwisów Usługodawcy.
Usługodawca może wykorzystywać dane o zarobkach w celu dopasowania ofert edukacyjnych i ofert pracy wybranych dla Usługobiorcy.
Usługobiorca może aktualizować swoje dane o zarobkach zapamiętane w Koncie. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do Użytkownika, który wypełnił formularz znajdujący się na stronach Serwisów Usługodawcy. Użytkownik otrzymuje wówczas Raporty płacowe na podany adres poczty elektronicznej. Skutkuje to również wygenerowaniem dla Użytkownika specjalnego Konta Technicznego, o jakim mowa w pkt I.1.

21. Inne usługi
Usługi niewymienione w Regulaminie świadczone są przez Usługodawcę na zasadach określonych we właściwych regulaminach.

Załącznik nr 2
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Grupa Pracuj Sp. z o. o. (zwana dalej „Spółką”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników i Usługobiorców jej Serwisów.
Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki. Odwiedzając serwisy Spółki akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.Jakie informacje zbieramy?
Zbierane przez Spółkę informacje o Użytkownikach i Usługobiorcach serwisów Spółki służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Zbieramy następujące rodzaje informacji:Informacje podane przez Użytkownika i Usługobiorcę: informacje, które Użytkownik lub Usługobiorca przekazuje Spółce, mogą zawierać dane osobowe m.in. takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, dane o historii edukacji i przebiegu pracy zawodowej, dane zawarte w pliku CV oraz informacje o wymaganiach odnośnie przyszłej pracy jak również inne dane określone w Koncie Usługobiorcy. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi.
Uwagi przekazane Spółce za pośrednictwem formularza: Użytkownik i Usługobiorca mają możliwość przekazania Spółce swoich opinii na temat funkcjonowania jej Serwisów. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania tych Serwisów, a podane przez Użytkownika lub Usługobiorcę dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie. Informacje zbierane automatycznie: Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika i Usługobiorcę z jej Serwisów. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę. Zbierane dane to:
• adres IP używany przez Użytkownika lub Usługobiorcę, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
• odwiedzane przez Użytkownika lub Usługobiorcę strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
• frazy wpisywane w wyszukiwarkę ofert pracy i ofert edukacyjnych oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi i Usługobiorcy przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;
• oglądane przez Użytkownika lub Usługobiorcę oferty pracy i oferty edukacyjne, oraz oferty pracy, na które Użytkownik lub Usługobiorca wysłał aplikacje – w celu rekomendowania im ofert najlepiej spełniających ich oczekiwania.
Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Spółka umożliwia zbieranie danycho aktywnościach Użytkownika i Usługobiorcy na stronach jej Serwisów obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.com).
Wykorzystanie „ciasteczek”
„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika lub Usługobiorcy w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika lub Usługobiorcy bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika lub Usługobiorcę na stronach Serwisu.
„Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika oraz Usługobiorcy i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisach Spółki. W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik oraz Usługobiorca może w pełni wykorzystać oferowane przez serwisy Spółki funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.
„Ciasteczka” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Spółkę komunikatów marketingowych do Użytkowników i Usługobiorców, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing). Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, możesz zrezygnować z możliwości zapisywania plików cookies w Twojej przeglądarce, korzystając z jej odpowiednich opcji (wyłączenie możliwości korzystania z plików cookie) lub linków służących do rezygnacji z „ciasteczek” konkretnych dostawców, które znajdziesz tutaj:http://pomoc.pracuj.pl/entries/22941303-jak-zrezygnowac-z-zapisywania-plikow-cookies
Jednocześnie informujemy, że wyłączenie „ciasteczek” ograniczy pełną funkcjonalność Serwisów Spółki, dlatego rekomendujemy pozostawienie takiej możliwości.
Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem:http://www.grupapracuj.pl/grupa-kapitalowa/polityka-plikow-cookie/

Aplikowanie na oferty pracy
Spółka nie wchodzi w posiadanie danych osobowych Użytkownika lub Usługobiorcy aplikującego na ofertę pracy listownie, wysyłając aplikacje na podany w ofercie adres email lub wypełniając formularz rekrutacyjny umieszczony na stronach internetowych pracodawcy lub jego partnera.
Spółka świadczy pracodawcom usługę polegającą na przesyłaniu aplikacji kandydatów (Użytkowników i Usługobiorców), w tym ich CV, za pośrednictwem formularza Aplikuj Online.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby aplikacja Usługobiorcy została dostarczona pracodawcy w sposób bezpieczny, pewny i szybki.
Niektóre zanonimizowane informacje dotyczące Usługobiorcy (oferta na którą aplikacja została wysłana, data aplikowania, kryteria wykorzystane do wyszukania oferty) mogą być wykorzystywane przez Spółkę do celów statystycznych, budowania rekomendacji dla Usługobiorców o podobnym profilu oraz do określania preferencji Usługobiorcy, który pozostanie rozpoznawalny dla Serwisów Spółki dzięki plikom „ciasteczek”.

Udostępnianie informacji innym podmiotom
Spółka wysyła Usługobiorcy informacje o dopasowanych do niego ofertach pracy wyszukanych na podstawie wybranych przez Usługobiorcę kryteriów (usługa „Powiadomienia JobAlert”) lub w postaci rekomendowanych ofert – sugerowanych, ustalonych na podstawie historii aktywności Usługobiorcy (usługa „Rekomendowane oferty”). Zgoda na otrzymywanie tych informacji może być w dowolnym momencie wycofana przez Usługobiorcę.
Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy mogą być w postaci zanonimizowanej przekazywane przez Spółkę innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Spółki prowadzącym serwisy internetowe, w celach reklamowych, badania rynku oraz określania zachowań i preferencji Użytkowników i Usługobiorców.
Spółka wykorzystuje dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Spółki lub jej partnerów biznesowych wyłącznie po uprzednim wyrażeniu odrębnej zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika lub Usługobiorcę.
Spółka nie udostępnia danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców, a w szczególności ich adresów e-mail w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

Bezpieczeństwo informacji
Spółka dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika i Usługobiorcy.
Serwisy Spółki używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Usługobiorcę i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Konta.

Odpowiedzialność
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie, w szczególności w postaci ofert pracy, ofert edukacyjnych, profili pracodawców, Konta Usługobiorcy etc. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się na serwisach nie będących jej własnością, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach.

Możliwości wyboru
Usługobiorca ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania Serwisów lub uniemożliwić korzystanie z pewnych usług.
Jeśli Usługobiorca nie życzy sobie otrzymywać korespondencji e-mailowej, może wyłączyć wysyłanie poszczególnych typów informacji korzystając z Ustawień Prywatności w swoim Koncie. Niezależnie od dokonania przez Usługobiorcę powyższego wyboru, Spółka zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem usług.
Posiadanie Konta nie jest wymagane aby można było korzystać z wyszukiwarki ofert pracy (usługa „Wyszukiwarka ofert w Serwisach Usługodawcy”). Brak Konta uniemożliwia jednak dostęp do niektórych Usług, w szczególności do historii ofert na które się aplikowało (usługa „Historia aplikowania na oferty pracy”), możliwości zdefiniowania powiadomień o dopasowanych ofertach pracy (usługa „Powiadomienia JobAlert”), uproszczenia aplikowania wykorzystując przechowywane w profilu pliki CV (funkcjonalność „Aplikuj Kontem Pracuj.pl”) etc.
Użytkownik i Usługobiorca ma również możliwość wyłączenia zapisywania „ciasteczek”, co uniemożliwi Usługodawcy jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku i Usługobiorcy. Korzystanie z wyszukiwarki ofert pracy i aplikowanie będzie wówczas nadal w pełni dostępne, jednak Użytkownik i Usługobiorca nie będzie miał dostępu do swoich ulubionych ofert (usługa „Ulubione oferty”) ani historii wyszukiwań.

Jeśli chcesz otrzymywać od Grupy Pracuj Sp. z o. o. drogą mailową informacje o usługach, w szczególności oferty handlowe, ebooki i inne materiały edukacyjne, newslettery oraz informacje o wydarzeniach, podaj swój adres e-mail.
Administratorem danych osobowych jest Grupa Pracuj Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 68. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie w celu informowania o naszych usługach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia.